Upisi u jaslice i vrtić

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8
34000 Požega

KLASA:601-02/18-08/4
URBROJ:2177/01-9-05-18-4
Požega, 02.05.2018.g.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 4/13), članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega i članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjim vrtićima Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega donosi Odluku o planu upisa djece u Dječji vrtić Požega za pedagošku godinu 2018./2019. i objavljuje

JAVNU OBJAVU
o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za
 pedagošku godinu 2018./2019. na području Grada Požege


I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

    Dječji vrtić Požega primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 2. svibnja do 25. svibnja 2018. godine


    i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAM U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
1.1     za djecu koja do 31. kolovoza 2018. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu:
        - cjelodnevni 10-satni program u svim objektima Dječjeg vrtića Požega.
        - cjelodnevni 10-satni program katoličkog vjerskog odgoja

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

2.1     obavezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom
2.2     djeca s posebnim potrebama koja nisu obuhvaćena redovitim programom mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu


II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

1. popunjen i ispunjen zahtjev za upis
   (dostupan u objektima vrtića i na web stranici vrtića)
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih - preslike
3. preslike osobnih iskaznica oba roditelja ili staratelja
4. potvrde o zaposlenju roditelja ili staratelja i preslika prijave na Hrvatski zavod 
    za mirovinsko osiguranje
5. presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu
    potrebu ili teškoću u  razvoju djeteta
6. dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
7. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić


III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

    Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Požege za upis djece u redoviti program prednost će sukladno zakonu imati djeca:
- djeca roditelja invalida Domovinskog rata
- djeca iz obitelji s troje i više djece
- djeca zaposlenih roditelja
- djeca samohranih roditelja   
- djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
- djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite
  programe
- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu


IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

    Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

    Rezultati upisa djece u pojedine programe (popis prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će u svim objektima Dječjeg vrtića Požega 18. lipnja 2018. godine.

    Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti PRIGOVOR Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 2. srpnja 2018. godine.
    O prigovorima roditelja odlučuje Upravno vijeće u propisanom roku.

    V. UPIS

    Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklopi s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2018.
    Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2018. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
    Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
                            prim. dr. sc. Drago Gašpar

 

 pdfJavna objava

pdfZahtjev za upis u predškolu

pdfZahtjev za upis u vrtić